Báo Cáo Lương IT 2022-2023 (IT Salary Report For 2022-2023)

(English below)

Báo cáo tổng hợp thông tin từ 1,257 chuyên gia IT đang làm việc tại Việt Nam với đa dạng vị trí, ngôn ngữ lập trình và số năm kinh nghiệm. Báo cáo thể hiện thông tin chi tiết về Mức lương & Mong đợi của chuyên gia IT với công việc, lãnh đạo và công ty.

MỨC LƯƠNG THEO VỊ TRÍ IT

Nhóm chuyên gia IT với 3 năm kinh nghiệm ghi nhận mức lương cao nhất (trên 30 triệu/tháng) ở các vị trí liên quan đến Data, AI, Machine Learning và Product Management & Business Analysis như AI Engineer, Data Analyst, Product Owner

Với 5 năm kinh nghiệm, vị trí Project Manager/Project Leader ghi nhận mức lương cao nhất (khoảng 45 triệu/tháng).

Riêng những vị trí đặc thù và tương đối khó tuyển như Game Designer, DevOps Engineer hay Solution Architect ghi nhận mức lương trải dài từ 27 triệu/tháng đến 70 triệu/tháng.

Tải báo cáo chi tiết để cập nhật mức lương của 17+ vị trí IT, ngôn ngữ lập trình với số năm kinh nghiệm tương ứng.

The research analyzed data from 1,257 IT professionals working in Vietnam across a variety of IT positions, programming languages, and years of experience. The report provides in-depth information regarding IT professionals’ salaries & expectations for the job, manager, and organization.

SALARY BY IT POSITION

The highest salary for IT professionals with 3 years of experience is in the Data, AI, Machine Learning, and Product Management & Business Analysis group (over 30 million dong/month). This includes AI Engineer, Data Analyst, Product Owner, and so on.

With 5 years of experience, Project Manager/Project Leader positions currently earn the highest salary (roughly 45 million dong/month).

Particular IT positions with a high level of recruiting difficulties such as Game Designer, DevOps Engineer, or Solution Architect can receive a wide salary range, from 27 million dong to 70 million each month.

Download the detailed report and discover the most recent salaries of 17+ IT positions, and programming languages based on years of experience.

Download file (Tải về)