They may forget what you said but they will never forget how you made them feel. - Họ có thể quên đi những gì bạn đã nói, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ quên bạn đã làm họ cảm thấy thế nào.