Bật nhận tất cả email không tồn tại trong Microsoft E5

Bật nhận tất cả email không tồn tại trong Microsoft E5

Để bật nhận tất cả email không tồn tại trong Microsoft E5, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Truy cập trang web Office 365 Admin Center.

  2. Nhấp vào Exchange.

  3. Nhấp vào Mail flow.

  4. Nhấp vào Accepted domains.

  5. Chọn domain đổi từ Authoritative -> Internal relay

Từ giờ khi ai đó gửi đến email không tồn tại sẽ được gửi về email gốc admin@domain