Sự khác nhau giữa AI, ML, DL / Difference between AI, ML, DL

Sự khác nhau giữa AI, ML, DL / Difference between AI, ML, DL

(English below)

Dưới đây là bảng so sánh giữa AI, ML và DL:

AI (Artificial Intelligence)ML (Machine Learning)DL (Deep Learning)
Định nghĩaLĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông minh.Phần con của AI, tập trung vào xây dựng các mô hình học máy từ dữ liệu.Phân nhánh của ML, sử dụng mạng nơ-ron sâu để học và trích xuất thông tin từ dữ liệu phức tạp.
Phạm vi ứng dụngRộng và bao gồm nhiều lĩnh vực như tự động hóa, nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và hơn thế nữa.Rộng và bao gồm các ứng dụng từ nhận dạng giọng nói, dự đoán thị trường đến quảng cáo tùy chỉnh.Chủ yếu trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và điều khiển các hệ thống tự động.
Phương phápSử dụng nhiều phương pháp gồm luật IF-THEN, học máy, học sâu, và nhiều kỹ thuật khác.Dựa vào học từ dữ liệu và phân loại, gom cụm, dự đoán.Sử dụng các mạng nơ-ron sâu với nhiều tầng ẩn để học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu.
Học tậpHọc từ kinh nghiệm và điều chỉnh hành vi dựa trên môi trường.Học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất dựa trên kinh nghiệm.Học từ dữ liệu thông qua mạng nơ-ron và cải thiện thông qua thuật toán lan truyền ngược.
Mức độ phức tạpCó thể có các hệ thống đơn giản đến phức tạp tùy thuộc vào ứng dụng.Phức tạp nhưng thường đơn giản hơn so với DL.Phức tạp và yêu cầu nhiều dữ liệu huấn luyện để đạt được hiệu quả cao.
Ví dụ ứng dụngHệ thống trí thông minh tổng quát, trò chơi AI, hệ thống tự động lái xe.Các ứng dụng nhận dạng ký tự, dự đoán thị trường chứng khoán.Nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tự động lái xe.

Here is the comparison table between AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning), and DL (Deep Learning):

AI (Artificial Intelligence)ML (Machine Learning)DL (Deep Learning)
DefinitionThe field of research and development of intelligent systems.A subset of AI that focuses on building machine models from data.A branch of ML that uses deep neural networks to learn from complex data.
ApplicationBroad and includes various fields like automation, image recognition, NLP, and more.Extensive, from speech recognition to market prediction and personalized advertising.Primarily used in solving complex problems like image recognition, NLP, and autonomous systems.
MethodsUtilizes various approaches, including IF-THEN rules, ML, DL, and more.Relies on data learning and tasks like classification, clustering, and prediction.Uses deep neural networks with multiple hidden layers to learn complex features from data.
LearningLearns from experience and adapts behavior based on the environment.Learns from data and improves performance based on experience.Learns from data through neural networks and improves through backpropagation algorithms.
ComplexityCan range from simple to highly complex systems depending on applications.Complex but generally simpler than DL.Complex and requires extensive training data to achieve high efficiency.
ExamplesGeneral intelligent systems, AI games, autonomous driving systems.Character recognition, stock market prediction.Image recognition, natural language processing, autonomous driving.