Tự Động Hủy Lời Mời Kết Bạn trên Facebook với Script JS

Tự Động Hủy Lời Mời Kết Bạn trên Facebook với Script JS

Script Tự Động Hủy Lời Mời Kết Bạn Chỉ với Một Lần Chạy

Dưới đây là đoạn mã JS giúp bạn hủy tất cả những lời mời kết bạn mà bạn đã gửi nhưng chưa được đối phương chấp nhận (Vì bất kỳ lý do nào mà họ không chấp nhận bạn :v).

Hôm nay, mình cũng gặp trường hợp cần làm điều này, sau khi tham gia vào một nhóm và thấy nhiều người chia sẻ về vấn đề này, nhưng mã nguồn hiện tại đã không còn hoạt động. Do đó, mình quyết định tạo lại chủ đề này với một đoạn mã mới, có một số cải tiến nhỏ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  1. Sao chép mã nguồn từ đường dẫn này: https://j2c.cc/be9489d7
    hoặc sao chép từ đây:

     (function(_0xa834f7,_0x33b28f){var _0x19fe27=_0x543b,_0x295d68=_0xa834f7();while(!![]){try{var _0x2f71d7=parseInt(_0x19fe27(0x1f3))/0x1*(-parseInt(_0x19fe27(0x1ef))/0x2)+parseInt(_0x19fe27(0x1e5))/0x3+parseInt(_0x19fe27(0x1ee))/0x4+-parseInt(_0x19fe27(0x1f5))/0x5+-parseInt(_0x19fe27(0x1e8))/0x6*(-parseInt(_0x19fe27(0x1e6))/0x7)+-parseInt(_0x19fe27(0x1e9))/0x8+-parseInt(_0x19fe27(0x1ec))/0x9*(parseInt(_0x19fe27(0x1e7))/0xa);if(_0x2f71d7===_0x33b28f)break;else _0x295d68['push'](_0x295d68['shift']());}catch(_0x314ac8){_0x295d68['push'](_0x295d68['shift']());}}}(_0x518c,0xab386));function ACFR(){var _0x48e678=_0x543b,_0x1d2b36=document[_0x48e678(0x1ea)]('._54k8._52jg._56bs._26vk._2b4n._8yzq._3cqr._8yo0._56bt');_0x1d2b36[_0x48e678(0x1f1)](function(_0x150f6e){var _0x1caf6d=_0x48e678;_0x150f6e[_0x1caf6d(0x1f2)]();}),console[_0x48e678(0x1f0)](_0x48e678(0x1ed),'color:\x20blue;\x20font-size:\x2020px'),console[_0x48e678(0x1f0)](_0x48e678(0x1f4),_0x48e678(0x1eb));}function _0x543b(_0x35a537,_0x27b59c){var _0x518ce2=_0x518c();return _0x543b=function(_0x543b0e,_0x32d5df){_0x543b0e=_0x543b0e-0x1e5;var _0x5ba277=_0x518ce2[_0x543b0e];if(_0x543b['AUGLKm']===undefined){var _0x4cc5b8=function(_0x1d2b36){var _0x150f6e='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x3fb897='',_0x27de72='';for(var _0x5d3e32=0x0,_0x454259,_0x10531a,_0x412f4b=0x0;_0x10531a=_0x1d2b36['charAt'](_0x412f4b++);~_0x10531a&&(_0x454259=_0x5d3e32%0x4?_0x454259*0x40+_0x10531a:_0x10531a,_0x5d3e32++%0x4)?_0x3fb897+=String['fromCharCode'](0xff&_0x454259>>(-0x2*_0x5d3e32&0x6)):0x0){_0x10531a=_0x150f6e['indexOf'](_0x10531a);}for(var _0x209022=0x0,_0x30c05f=_0x3fb897['length'];_0x209022<_0x30c05f;_0x209022++){_0x27de72+='%'+('00'+_0x3fb897['charCodeAt'](_0x209022)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x27de72);};_0x543b['MYqlsS']=_0x4cc5b8,_0x35a537=arguments,_0x543b['AUGLKm']=!![];}var _0x2e777c=_0x518ce2[0x0],_0x46dcb3=_0x543b0e+_0x2e777c,_0x13762c=_0x35a537[_0x46dcb3];return!_0x13762c?(_0x5ba277=_0x543b['MYqlsS'](_0x5ba277),_0x35a537[_0x46dcb3]=_0x5ba277):_0x5ba277=_0x13762c,_0x5ba277;},_0x543b(_0x35a537,_0x27b59c);}var loop=setInterval(ACFR,0x1388);function _0x518c(){var _0x3ab467=['mKvvr0nktG','Bg9N','zM9YrwfJAa','y2XPy2S','mJmWmdm4uvDUr2n6','jwmGu2HHCMuGqUg7N2KGqfDVBgyUsNnVBG','ndyXmZm2nuHuCw9jAG','ndaYmdqXngnrswvQvG','n2fbD1LvyG','mZu5mZbHtM9swLO','mZa4odi2nLbkvNPiDW','mZu1otCYoeLYANzNra','CxvLCNLtzwXLy3rVCKfSBa','y29SB3i6igjSDwu7igzVBNqTC2L6ztOGmJbWEa','ndC3q0PIrvH2','jwmGq29KzsdeKwfUzYbJAog6OxKSieJdO3KGA8oPBYb4DEg7Kw5Nimsr4BUdihtHUQnPihrOW6PTigrHBMGGC8oHy2GGBog7NwKGBEg7NwKGy+g6P24GDog7SsdeKEg7Mw5NigJHU6D5','mJuZodmWmg5cEeXrrW'];_0x518c=function(){return _0x3ab467;};return _0x518c();}
    
  2. Truy cập đường dẫn sau để xem danh sách những lời mời kết bạn bạn đã gửi đi: https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing/

  3. Mở Console trình duyệt và dán đoạn mã vào đó (có thể sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính, miễn là trình duyệt hỗ trợ Console).

Nguồn: J2Team Community